Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 449 för Bista 3:6 med flera

Detaljplaneområde Bista 3:6

Detaljplanen är ute på samråd från 12 juni till den 7 augusti 2019. Den 1 juli klockan 17.30-18.30 anordnar kommunen ett samrådsmöte i kommunhuset där förslaget presenteras och sakägare och allmänhet har möjlighet att ställa frågor.

Sammanfattning – syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av fastigheterna Bista 3:5 och 3:6. Då området söder om dessa fastigheter inte heller är detaljplanelagt föreslås detta tas med i planarbetet. Ett ytterligare syfte med detaljplanen är att utreda om det går att nyttja den gamla järnvägsbron över Södra Bålstaleden som gång- och cykelväg.

Beslutsdatum för planbesked: 2018-06-19
Beslutsdatum för samråd: 2019-02-11

Planområdet och dess fastigheter

Planområdet innehåller fastigheterna Bista 3:5, 3:6, 4:3, 5:6, 5:7.

Bista 3:5 och 3:6 föreslås i förslaget att slås ihop och bebyggas med nya bostäder. På kommunens fastighet Bista 4:3 föreslås att en gång- och cykelväg anläggs för att kunna nytta gamla järnvägsbron.

Nulägesstatus - samråd

Samrådshandlingar har upprättats och detaljplanen kommer att vara ute på samråd från 12 juni till 7 augusti 2019.

Den 1 juli klockan 17.30-18.30 anordnar kommunen ett samrådsmöte i kommunhuset, där sakägare och allmänhet bjuds in för en presentation av förslaget samt möjlighet att ställa frågor kring och komma med synpunkter på det.

Under samrådstiden finns det möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter på förslaget till kommunen.

Synpunkter lämnas antingen per brev till Håbo kommun, Plan- och exploateringsavdelningens kontor, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se.

För att underlätta handläggning - märk synpunkten med ”diarienummer KS2019/186”.

Synpunkterna ska lämnas senast onsdagen den 7 augusti 2019. Synpunkten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå fullständigt namn, adress och om du är fastighetsägare även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, med samråd markerat

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Upplysningar om planprojektet lämnas av David Höijertz på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: David Höijertz

2019-10-02

Klicka för support
Stäng supportfönster